A SULIZSÁK PROGRAM SZABÁLYZATA

Hatályos:  2017 október 12. napjától

1. PREAMBULUM

 • A Sulizsák Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1122 Budapest, Maros utca 28. 2. em. 10., cégjegyzékszáma: 01-09-303289, adószáma: 26126324-2-43) (a továbbiakban: Kereskedő) használt ruházati termékek felvásárlásával és értékesítésével foglalkozó gazdasági társaság.
 • A Kereskedő a környezettudatosság diákok, óvodások körében történő erősítése, használt ruházati termékek környezetkímélő hasznosítása, oktatási intézmények, óvodák és hozzájuk kötődő alapítványok támogatása érdekében, Sulizsák Program néven felvásárlási akciósorozatot szervez (a továbbiakban: Sulizsák Program).
 • A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Sulizsák Program Szabályzat vagy Szabályzat) célja, hogy a Kereskedő a Sulizsák Programban résztvevő hallgatókkal,óvodásokkal, szüleikkel, oktatási intézményekkel, óvodákkal, ezen intézmények dolgozóival, támogatott intézményekkel (a továbbiakban: Felek) létrejövő szerződéses jogviszonyokat (a továbbiakban: Jogviszonyok) egységesítse és létrehozásukat egyszerűsítse Sulizsák Program Szabályzat alkalmazásával. A Sulizsák Program Szabályzattól eltérő általános szerződési feltételek alkalmazásának a lehetőségét a Felek kizárják.
 • A Sulizsák Program Szabályzat – figyelemmel arra, hogy a Kereskedő a Sulizsák Program Szabályzat megismerését a hallgatók, óvodások, hallgatók és óvodások szülei, oktatási intézmények, óvodák, ezen intézmények dolgozói, támogatott intézmények és egyéb felek részére már a vonatkozó jogviszony létesítését megelőzően lehetővé tette – a felek között létrejövő jogviszony részévé válik, az itt megfogalmazott rendelkezések a Felekre nézve szerződéses jogokat keletkeztetnek, illetve kötelezettségeket rónak.
 • Amennyiben az egyedi szerződés és a Sulizsák Program Szabályzat bármely rendelkezése között olyan ellentmondás állna elő, melyet a hatályos jogszabályok értelmezési elvei szerint feloldani nem lehet, azaz az egyedi szerződés és a Sulizsák Program Szabályzat tartalma eltér egymástól, úgy az előbbi válik a jogviszony részévé.
 • A Kereskedő a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint a Sulizsák Program Szabályzat szokásostól eltérő kikötéseire oly módon hívja fel a résztvevő Felek figyelmét, hogy azokat a Sulizsák Program Szabályzat szövegében kurzív szedéssel
 • A Felek a Sulizsák Programban történő részvételükkel a Sulizsák Program Szabályzatában foglaltakat a közöttük létrejövő jogviszony vonatkozásában kötelezően alkalmazandónak kifejezetten elfogadják.

 

2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, ELÉRHETŐSÉGE ÉS MÓDOSÍTÁSA

 • Jelen Szabályzat időbeli hatálya annak keltétől egészen a Szabályzat módosításának időtartamáig áll fenn, és minden egyes esetben a Kereskedő és a felek között létrejött kapcsolat felvételétől kezdődően az adott jogviszony megszűnéséig alkalmazandó.
 • Jelen Szabályzat személyi hatálya ellenkező kikötés hiányában a Sulizsák Programban résztvevő bármely személyre, oktatási intézményre, óvodára, ezen intézmények dolgozóira, támogatott intézményre, valamint a Kereskedőre, továbbá ezen személyek megbízottjára, teljesítési segédeire és érdekkörében eljáró harmadik személyekre terjed ki, azzal, hogy megbízottjával, teljesítési segédeivel és érdekkörében eljáró harmadik személyekkel az adott Fél köteles az ÁSZF tartalmát megismertetni.
 • A Kereskedő a Szabályzat hatályos szövegét a sulizsak.hu weblapján mindenki számára teljes terjedelmében maradéktalanul hozzáférhetővé teszi.
 • A Kereskedő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzat és/vagy a Sulizsák Program feltételeit egyoldalúan módosítsa vagy visszavonja. A Kereskedő jogosult a Szabályzat tartalmát és/vagy a Sulizsák Program feltételeit egyoldalúan módosítani, azzal, hogy a Szabályzat és/vagy a Sulizsák Program feltételeinek a módosításait a módosítás hatályba lépését 15 nappal megelőzően köteles a fent hivatkozott weblapon közzétenni. A Szabályzat és/vagy a Sulizsák Program feltételeinek módosításáról a Kereskedő a feleket előzetesen tájékoztatja, azzal, hogy Kereskedő ezen tájékoztatási kötelezettségének a sulizsak.hu honlapján keresztül hirdetményi úton tesz eleget. A Kereskedő a Szabályzatot. és/vagy a Sulizsák Program feltételeit a Szállító számára visszamenőleges hatállyal hátrányos módon nem jogosult módosítani.
 • A Felek tudomásul veszik, hogy a weblapon közzétett módosítás a közzétételt követően a Felek vonatkozásában a Szabályzat és/vagy a Sulizsák Program feltételei módosításának hatálybalépésének időpontjától a Felek között fennálló és/vagy létrejövő jogviszonyra alkalmazandó.
 • A Szabályzatban nem szabályozott kérdéseket a Felek szükség esetén külön szerződésben szabályozzák.

 

3. A SULIZSÁK PROGRAM RÉSZLETSZABÁLYAI

 • A Sulizsák Program olyan felvásárlási akciósorozat, ahol az egyes oktatási intézmények/óvodák dolgozói és/vagy hallgatói/óvodások és/vagy a hallgatók/óvodások szülei a Sulizsák Program keretében leadott és a Kereskedő által befogadott használ ruházati termékek vételárával az adott oktatási intézményt vagy az adott oktatási intézmény által kijelölt alapítványt támogatják.
 • A Sulizsák Programban kizárólag abban az esetben lehetséges részt venni, amennyiben a leadott használt ruházati termékeket átadó hallgató/óvodások szülei vállalják, hogy a Sulizsák Program keretében leadott és a Kereskedő által befogadott használt ruházati termékek vételárával az adott intézményt vagy az adott intézmény által kijelölt alapítványt támogatják, a vételárral az adott intézményt vagy az adott  intézmény által kijelölt alapítványt támogatni nem kívánó használt ruházati termék tulajdonosok nem jogosultak a Sulizsák Programban részt venni, ezen személyek külön, kifejezetten erre vonatkozó írásbeli szerződés keretében létesíthetnek jogviszonyt a Kereskedővel.
 • A Sulizsák Programban történő részvétel önkéntes, mind az adott oktatási intézmények, mind a támogatott intézmények, mind az adott oktatási intézmények/óvodák dolgozói, hallgatói/óvodások és ezen hallgatók/óvodások szülei részéről. A Sulizsák Programban történő részvétel lehetséges minden, a Kereskedővel a Sulizsák Programban történő részvételről együttműködési megállapodást kötő intézmény (a továbbiakban: Oktatási Intézmény) részéről.
 • A Sulizsák Programban csak és kizárólag olyan oktatási intézmények hallgatói, óvodák és ezen hallgatók illetve óvodások szülei, valamint az adott intézmények dolgozói tudnak részt venni, akikkel, illetve akik gyermekeivel jogviszonyban álló intézmény és a Kereskedő között a Sulizsák Programban történő részvételről együttműködési megállapodás jött létre.
 • Az Oktatási Intézmény jogosult megjelölni, hogy a Sulizsák Program keretében az Oktatási Intézmény hallgatóitól/óvodásoktól, illetve szüleitől történő használtruha átvétel ellenértékével az Oktatási Intézményt vagy az általa kijelölt, támogatni kívánt intézményt (a továbbiakban: Támogatott Intézmény) kéri támogatni.
 • A Sulizsák Program keretében az adott Oktatási Intézmény és a Kereskedő közösen meghatározzák az Oktatási Intézményben megszervezésre kerülő felvásárlási akciót és feltételeit (a továbbiakban: Feltételek), melyben a felvásárolni kívánt használt ruházati termékek (a továbbiakban: Használt Ruházati Termék) körét és feltételeit a Kereskedő egyoldalúan jogosult meghatározni.
 • A Kereskedő ettől eltérő feltételmeghatározása hiányában az alábbi Használati Ruházati Termék adhatóak le a Sulizsák Program keretében:

Női, férfi és gyerek ruhadarabok; összepárosított cipők (ezeket cipőfűzőjüknél össze szükséges kötni vagy más módom egymáshoz rögzíteni); kézitáskák; sapkák-sálak-kalapok; fehérnemű; zokni, lepedő; függöny; törölköző; hálóruha; harisnya (nylon, pamut egyaránt); konyharuhák.

 • A Kereskedő ettől eltérő feltételmeghatározása hiányában az alábbi Használati Ruházati Termék kifejezetten nem adhatóak le a Sulizsák Program keretében:

fonal; plüss játékok; túlhordott ruhák; paplan; takaró; párna; szőnyeg; fürdőszobai szőnyeg; szakadt, lyukas, koszos, nedves ruhadarabok; munkaruházat; textil darabok; anyagdarabok; nem kész ruhák.

 • A Feltételeket az Oktatási Intézmény köteles közölni és kihirdetni az Oktatási Intézmény hallgatói között.
 • Az Oktatási Intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a Kereskedő által a Sulizsák Programmal kapcsolatos reklám- és információs anyagokat a Kereskedő által egyoldalúan meghatározottak szerint továbbítja az Oktatási Intézmény hallgatóinak/óvodásoknak, az Oktatási Intézmény területén kihelyezi azokat.
 • Az Oktatási Intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a Kereskedő által egyoldalúan meghatározott feltételeknek megfelelő helyiséget és legalább 1 fő személyzetet biztosít a Használt Ruházati Termék begyűjtésének napján (a továbbiakban: Begyűjtés Napja) a Használt Ruházati Termék átvételének biztosítására és az adminisztrációs feladatok Kereskedő által meghatározottak szerint történő elvégzéséhez. A Begyűjtés Napját a Kereskedő és az Oktatási Intézmény közösen határozzák meg, mely meghatározását követően annak módosítása is csak az Oktatási Intézmény és a Kereskedő megállapodás alapján lehetséges.
 • Az Oktatási Intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a Kereskedő által átadott begyűjtő zsákokat (a továbbiakban: Sulizsák), szórólapokat, vételi jegyeket a Sulizsák Programban résztvenni kívánó dolgozóknak, hallgatóknak/óvodásoknak és szüleiknek a Kereskedő által meghatározottaknak megfelelően átadja, a fel nem használt Sulizsákokat, szórólapokat, vételi jegyeket az adott dolgozóktól, hallgatóktól/óvodásoktól és szüleiktől a Kereskedő által meghatározottaknak megfelelően visszagyűjti.
 • Az Oktatási Intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a Kereskedő által meghatározottaknak megfelelően tájékoztatja az Oktatási Intézmény dolgozóit, hallgatói/óvodásokat, illetve szüleit a Sulizsák Program szabályairól, feltételeit, folyamatairól, alkalmazandó határidőkről.
 • Az Oktatási Intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a Kereskedő által meghatározottaknak megfelelő tájékoztatásokat, hozzájárulási figyelmeztetéseket a Kereskedő által meghatározottaknak megfelelően kihelyezi annak érdekében, hogy a Kereskedő marketing célból fényképfelvételeket készíthessen a Begyűjtés Napján a Sulizsákot leadó résztvevőkről a begyűjtésre kijelölt helyszínen.
 • Az Oktatási Intézmény szavatolja, hogy Begyűjtési Napra a Sulizsákok az átadni kívánt Használt Ruházati Termékkel, a Kereskedő által meghatározott előírások szerint leadásra kerülnek, a Begyűjtés Napján történő Használt Ruházati Termék átvétel nem hiúsul meg.
 • A Begyűjtés Napján a Sulizsákok lemérése egyenként történik, melyhez a szükséges mérleget a Kereskedő köteles biztosítani, azzal, hogy a mérési feladatokat a Kereskedő által erre kijelölt személy köteles elvégezni az Oktatási Intézmény erre esetlegesen kijelölt személyének a jelenlétének a biztosítása mellett.
 • A Sulizsák Program keretében a Használat Ruházati Termékek átadása a Kereskedő által kialakított tartalmú, teljes körűen kitöltött és aláírt vételi jegy (a továbbiakban: Vételi Jegy) átadása mellett történik, mely keretében ingó adásvételi szerződés jön létre a Kereskedő és a Vételi Jegyen szereplő személy között. A Vételi Jegyen lehetőség szerint az adott hallgató/óvodás egyik szüleje tüntetendő fel eladóként.
 • A begyűjtött Sulizsákok elszállításáról a Kereskedő gondoskodik, majd a Sulizsákokat a telephelyén saját döntése alapján felbonthatja, a Használt Ruházati Termékek megfelelőségét megvizsgálhatja, a Feltételeknek és a jelen Szabályzatban meghatározottaknak meg nem felelő Használt Ruházati Termékeket kigyűjtheti, lemérheti majd az ily módon kapott mennyiséggel korrigálhatja az adott Begyűjtési Napon az adott Oktatási Intézményből begyűjtött Használt Ruházati Termékek után fizetendő vételár fizetési kötelezettségét (a továbbiakban: Korrigált Vételár). Vételárkorrekció hiányában a Korrigált Vételár azonos az átvétel során rögzített adatok alapján kalkulált vételárral. Ezen megvizsgálás során az Oktatási Intézmény, a hallgató/óvodás, illetve szülei, a Támogatott Intézmény, illetve a Vételi Jegyen szereplő személy nem jogosult részt venni, viszont köteles a megvizsgálás eredményét elfogadni. A Kereskedő ezen eljárás során jóhiszeműen, a tisztességes eljárás követelményeinek maradéktalanul megfelelő módon köteles eljárni. A Kereskedő jogosult a be nem fogadott Használat Ruházati Terméket megsemmisíteni, megsemmisíttetni. A jelen pont szerint megvizsgálást követően a Kereskedő összesítőt készít az adott Oktatási Intézmény érintett osztályai/csoportjai szerint lebontva (a továbbiakban: Összesítő), mely tartalmazza Vételi Jegyeken szereplő személyek nevét, címét, az esetleges megvizsgálás eredményeként korrigált mennyiséget és az összesített Korrigált Vételárat. Az Összesítőt mind a Kereskedő, mind az Oktatási Intézmény képviselője aláírja és megküldésre kerül a Támogatott Intézmény részére is. A Vételi Jegyet a Kereskedő az Összesítő Oktatási Intézmény képviselője által történő aláírásáig köteles megőrizni, ezt követően a Felek közötti elszámolás alapja az Összesítő.
 • A Felek megállapodnak, hogy a Használt Ruházati Termék Korrigált Vételára, a Sulizsák Program keretében megjelölt vonatkozó Támogatott Intézmény felé kerül megfizetésre a Vételi Jegyen szereplő személy által teljesített támogatásként oly módon, hogy a Kereskedő a Begyűjtés Napját követő 10 napon belül a Támogatott Intézmény részére banki átutalással megfizeti azt a Sulizsák Programra hivatkozással feltüntetve azt, hogy az adott összeg a Sulizsák Program szabályaira tekintettel támogatás jogcímén kerül átutalásra. Az átutalás során a Vételi Jegyen szereplő személy neve és adatai nem kerülnek feltüntetésre, pusztán az érintett Oktatási Intézményre utalás történik.
 • A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Támogatott Intézmény nem teljesíti az együttműködési megállapodásban, esetleg külön megkötött támogatási szerződésben vagy a kötelezően alkalmazandó jogszabályokban a támogatás megfizetéseként meghatározott előfeltételeket, akkor a Kereskedő jogosult az adott összeget a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány (székhelye: 1054 Budapest, Szemere utca 21. IV. 2.  ajtó, emelet adószáma: 18058118-1-41) intézmény részére teljesíteni ezen intézmény és a Kereskedő által közösen meghatározott célra.  

 

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 • A Felek közötti jogviszony a Felek teljesítésével szűnik meg és ezen időpontig tartó határozott időtartamra jött létre. A Kereskedő jogosult a teljesítéstől a Begyűjtés Napjáig elállni, míg az Oktatási Intézmény és/vagy a Támogatott Intézmény az együttműködési megállapodás aláírását követő 5 napon belül jogosult csak és kizárólag elállni a teljesítéstől. A Felek megállapodnak, hogy a jogviszony annak határozott időtartamára tekintettel rendes felmondással nem szüntethető meg. A jogviszony azonnali hatályú felmondással csak súlyos szerződésszegés esetén szüntethető meg.
 • Bármelyik Fél hibáján kívül bekövetkezett, rendkívüli, elháríthatatlan események (pl.: természeti katasztrófák, háború, blokád, export- és importtilalom) esetén a teljesítés elmaradása miatt a másik Fél nem jogosult a szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények érvényesítésére. Ennek feltétele, hogy azon Fél, akinek a teljesítés elmaradása hibáján kívül bekövetkezett, rendkívüli, elháríthatatlan események miatt következett be köteles az ilyen jellegű eseményről és annak várható időtartamáról a másik Felet a legrövidebb időn belül írásban értesíteni.
 • A jelen Szabályzat és az alapján létrejövő jogviszonyokkal kapcsolatos és az annak alapján küldendő értesítéseket, felhívásokat és egyéb küldeményeket írásba kell foglalni és a Felek által megadott címre kell megküldeni átvételi elismervénnyel igazolt közvetlen kézbesítés, fax, e-mail vagy ajánlott levél útján. E-mail útján továbbított üzenetek az alább meghatározott korlátozásokkal minősülnek joghatás kiváltására alkalmas kommunikációnak.
 • Amennyiben a megadott értesítési címekben változás következik be, arról a Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő hátrányos jogkövetkezmények a mulasztó Felet terhelik.
 • A Felek részére elküldött értesítést a következő időpontokban kell kézbesítettnek tekinteni: kézbesítés esetén akkor, amikor a küldeményt a Félnek átadják vagy a vonatkozó Fél az átvételt megtagadja és az átvétel megtagadását két tanú által aláírt jegyzőkönyvben rögzítik; postázás esetén az átvétel tényét igazoló tértivevényen feltüntetett időpontban, ennek hiányában ellenkező bizonyításáig a feladást követő 5. munkanapon, abban az esetben is, ha a kézbesítés eredménytelen volt, mert a címzett az iratot nem vette át (például az iratok „címzett ismeretlen”, „elköltözött utánküldést nem kért”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, az „átvétel megtagadva”, „cég megszűnt”, „nem kereste”, „levélszekrény hiánya” vagy “ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz) vagy az átvételt megtagadta; faxüzenet esetén akkor, amikor a fax elküldését visszaigazoló szelvény rendelkezésre áll, e-mail esetén, amikor az e-mail kézbesítését igazoló igazolás rendelkezésre áll, vagy a címzett Fél az e-mail kézbesítését megerősíti.
 • A jogviszony megszűnését vagy módosítását eredményező vagy kezdeményező jognyilatkozatot, a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatot ajánlott levélben kell a másik Fél részére megküldeni, ellenkező esetben az adott jognyilatkozat nem tekinthető szabályszerűnek, azaz érvényesnek.
 • Amennyiben a jelen Szabályzatban meghatározott bármely rendelkezés, érvénytelen vagy semmis, illetve végrehajthatatlan lenne, úgy az a többi rendelkezés érvényességét vagy végrehajthatóságát nem érinti. Bármely érvénytelen, semmis vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely az eredeti jogi és gazdasági szerződéses akarathoz a lehető legközelebb áll.
 • A Felek megállapodnak, hogy az Oktatási Intézmény és/vagy Támogatott Intézmény a jelen Szabályzatból és a Felek között létrejövő jogviszonyból eredő jogait, és/vagy kötelezettségeit a Kereskedő előzetes beleegyezése hiányában nem ruházhatja át.
 • A Sulizsák Kft. által szervezett Sulizsák Program keretében megvalósuló termékbegyűjtés során kép-, videó- és hangfelvételt készülhet, melyen bármely résztvevő feltűnhet. A termékbegyűjtés során készült kép-, videó- és hangfelvételeket a Sulizsák Kft. a Sulizsák Program, továbbá a Sulizsák Kft. népszerűsítése érdekében kívánja felhasználni, mely keretében a kép-, videó- és hangfelvételek marketing célból felhasználásra kerülhetnek, beleértve a Sulizsák Kft. kiadványaiban, internetes oldalain és marketing anyagaiban történő megjelentetésüket is. A Sulizsák Programban történő részvétellel az adott Fél elfogadja, hogy a róla vagy gyermekéről készített felvételekkel kapcsolatosan semmilyen követeléssel nem léphet fel a Sulizsák Kft-vel, a szervezőkkel, a felvétel készítőivel vagy más, a felvételek jogos felhasználóival szemben, ezen felvételek készítéséhez és fentiek szerinti felhasználásához a termékbegyűjtés területére történő belépéssel kifejezetten hozzájárul.
 • A jelen Szabályzatban és a vonatkozó megállapodásokban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai, az irányadók azzal, hogy a Felek ezen jogviszonyukra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit rendelik alkalmazni.

 

Budapest, 2017. október 12.